Car Colors Paintshop


Over Ons

Welkom bij Car Colors Paintshop, dé specialist in autolak en meer.

 
Bent u op zoek naar autolak? Bij ons bent u aan het juiste adres. Dankzij de jarenlange ervaring als professionele kleurmaker kunnen we garant staan voor service en kwaliteit. 
 
U kunt in onderstaande legenda of in het kleurenzoek systeem de kleur van Uw voertuig achterhalen. Staat Uw kleur er niet bij? Dan kunt U altijd een onderdeel van Uw auto, vrachtwagen, motorfiets, bromfiets, fiets etc. etc. naar ons opsturen zodat wij de kleur handmatig kunnen reproduceren.
 
Bent u naar iets specifieks op zoek of komt u ergens niet uit? Wij helpen u graag!

Algemene Voorwaarden

Algemene voorwaarden http://www.carcolorspaintshop.nl 

Partijen
1.1. http://www.carcolorspaintshop.nl gevestigd te Tilburg hierna te noemen verkoper 
1.2 Koper/Opdrachtgever hierna te noemen koper 
  
Toepasselijkheid
Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en leveringen van verkoper en op alle met verkoper gesloten overeenkomsten. Inkoopvoorwaarden of andere voorwaarden van een koper zijn uitgesloten, tenzij verkoper deze schriftelijk heeft aanvaard. 
  
Aanbiedingen/overeenkomsten 
Alle aanbiedingen van verkoper zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld. Verkoper behoudt zich het recht voor om de prijzen te wijzigen. 

Een overeenkomst komt slechts tot stand na acceptatie van een bestelling door verkoper. Verkoper is gerechtigd bestellingen te weigeren dan wel bepaalde voorwaarden aan (de acceptatie van) de bestelling te verbinden. Indien verkoper een bestelling niet accepteert, deelt hij dat binnen acht dagen na ontvangst van de bestelling mee en zal het eventueel betaalde bedrag restitueren. 
  
Prijzen en betalingen 
De vermelde prijzen van aangeboden producten en diensten zijn inclusief btw en exclusief kosten van handeling, verzending en bezorging, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld of schriftelijk overeengekomen. 

Bij overschrijding van de betalingstermijn is koper vanaf de dag dat betaling had moeten plaatsvinden in verzuim. 

Indien verkoper haar vordering ter incasso uit handen geeft, is koper de buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd, die worden berekend volgens het incassotarief van de Nederlandse Orde van Advocaten en bedragen 25% van het totale factuurbedrag incl. BTW, te vermeerderen met BTW, onverminderd het recht van verkoper om in plaats daarvan de daadwerkelijk gemaakte buitengerechtelijk kosten te vorderen. 

Indien koper met enige betaling in gebreke is, is verkoper gerechtigd (de uitvoering van) de betreffende overeenkomst en/of van andere, al dan niet daarmee samenhangende overeenkomsten met koper op te schorten dan wel te ontbinden. 

Indien verkoper de prijzen van de aangeboden producten en diensten in de periode tussen de bestelling en de uitvoering daarvan verhoogt, waartoe verkoper het recht heeft, is koper gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden binnen vijf werkdagen na mededeling van de prijsverhoging door verkoper. 
  
Levering 
De door verkoper opgegeven levertijden zijn slechts indicatief. Overschrijding van enige leveringstermijn geeft koper geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden, tenzij de overschrijding van de leveringstermijn zodanig is dat van koper redelijkerwijs niet kan worden verlangd dat hij de overeenkomst in stand laat en nadat koper verkoper schriftelijk heeft laten weten dat hij overschrijding van een bepaalde termijn onredelijk zal achten. Bewijs van de redelijkheid rust op koper /opdrachtgever. 

De levering van de producten geschiedt via PostNL, DPD en GLS en anders dan vermeld volgens door hun vastgelegde tarieven of door een pakketdienst. Afhalen bij verkoper is op afspraak ook mogelijk tijdens kantooruren. 
  
Eigendomsvoorbehoud 
Eigendom van geleverde producten gaat pas over op koper /opdrachtgever, indien hij al hetgeen hij op grond van enige overeenkomst aan verkoper verschuldigd is heeft voldaan. Het risico ter zake van de geleverde producten gaat over op de koper op het tijdstip van de aflevering aan hem. 
  
Eigendomsrechten van derden 
Koper accepteert volledig en onvoorwaardelijk alle intellectuele, industriële en eventueel andere eigendomsrechten, die rusten op de door verkoper geleverde producten en diensten. 

Verkoper garandeert niet dat de aan koper geleverde producten en diensten geen inbreuk maken op enig intellectueel, industrieel of eventueel ander eigendomsrecht van derden. 
  
Reclames en aansprakelijkheid standaard producten 
Koper is verplicht bij aflevering te onderzoeken of de producten of diensten geheel aan de overeenkomst beantwoorden. Indien koper van mening is dat dit niet het geval is, dient hij verkoper binnen 3 dagen na aflevering schriftelijk daarvan in kennis te stellen. Indien koper heeft aangetoond dat het product of de dienst niet aan de overeenkomst beantwoordt, heeft verkoper het recht om het product of de dienst tegen retournering van het/de oorspronkelijke te vervangen door een nieuw(e) dan wel om het factuurbedrag daarvan aan koper te restitueren, zonder gehouden te zijn tot vergoeding van enige schade. Bedrijven en andere ondernemingen kunnen geen aanspraak maken op de wettige afkoelperiode van 14 dagen. 
  
Reclames en aansprakelijkheid specifiek gemaakt producten 
Specifiek gemaakte producten voor de Koper (zoals b.v. spuitbussen, lakstiften en autolak op kleur) kunnen niet worden geretourneerd en alvorens deze te gebruiken dient gecontroleerd te worden (op een proefstuk) of de kleur correct is. Voor deze producten is de wettige afkoelperiode van 14 dagen niet van toepassing. Verkoper aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de schade toegebracht door verkeerde kleuren. 
Indien koper jegens verkoper aanspraak kan maken op garantie dient hij dit binnen de overeengekomen garantietermijn schriftelijk in te dienen. 
  
Communicatie e.d. 
Voor miscommunicatie, vertraging of niet-deugdelijk ontvangen bestelgegevens en mededelingen, die een gevolg zijn van het gebruik van het Internet of van enig ander communicatiemiddel in de relatie tussen koper en verkoper, is verkoper niet aansprakelijk, tenzij en voor zover sprake is van opzet of grove schuld van verkoper is. 
  
Persoonsgegevens 
Verkoper zal de door koper verstrekte gegevens opnemen in haar bestand. Deze gegevens zullen worden gebruikt voor de uitvoering van de bestelling. Verkoper is bevoegd bij de uitvoering van bestelling(en) gebruik te maken van derden. Verkoper heeft het recht alle bestellingen te verzenden aan het adres dat de koper heeft meegedeeld, tenzij hij uitdrukkelijk schriftelijk melding heeft gemaakt van een ander adres waaraan de bestellingen dienen te worden verzonden. 

Tenzij koper uitdrukkelijk bij de bestelling heeft aangegeven dat niet te wensen, zullen zijn gegevens ook worden opgenomen in een centraal bestand van verkoper. De gegevens kunnen worden gebruikt om producten en diensten van verkoper af te stemmen op de belangstelling en voorkeur van koper en deze hierover te informeren. De gegevens zullen worden behandeld met inachtneming van de toepasselijke wet- en regelgeving. 
  
Overmacht 
Onverminderd de overige haar toekomende rechten heeft verkoper in geval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van een overeenkomst of bestelling op te schorten dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door schriftelijk mededeling. Verkoper is in zulk geval niet gehouden tot enige schadevergoeding. Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming die niet aan verkoper kan worden toegerekend omdat zij niet te wijten is aan haar schuld en noch krachtens wet, rechtshandeling of in het maatschappelijk verkeer geldende opvatting voor haar rekening komt. 

Gebruik voorwaarden 
Koper kan nooit enig recht ontlenen aan het feit dat verkoper van deze voorwaarden is afgeweken dan wel deze niet heeft toegepast. 

Indien bepalingen van deze voorwaarden in strijd mochten zijn met een wettelijke bepaling, zal de betreffende bepaling in de voorwaarden komen te vervallen en zal deze worden vervangen door een door verkoper vast te stellen nieuwe, rechtens geoorloofde, vergelijkbare bepaling. 
  
Toepasselijk recht en bevoegde rechter 
Op alle aanbiedingen, bestellingen, leveringen en overeenkomsten waarop deze voorwaarden van toepassing zijn alsmede op deze voorwaarden zelf is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. 

Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in het Arrondissement van toepassing, tenzij een geschil voor het Kantongerecht moet dienen, in welk geval naar de regelen van de wet dient te worden gehandeld. 
  
Eigendom 
Zolang de factuur/facturen niet in geheel voldaan zijn, blijven de geleverde goederen het onvervreemdbare eigendom van verkoper.

Privacyverklaring

Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse service van Google Inc. ("Google"). Google Analytics maakt gebruik van zogenaamde "cookies" (tekstbestandjes die op uw computer worden geplaatst) om zo het gebruik van de website te kunnen analyseren. De door de cookies gegenereerde informatie over uw gebruik van deze website wordt overgebracht naar een server van Google in de Verenigde Staten en daar opgeslagen. In het geval dat het IP-adres op deze website wordt geanonimiseerd, wordt uw IP-adres in de lidstaten van de Europese Unie of in andere verdragsstaten van het Akkoord over de Europese Economische Ruimte door Google eerst verkort. Alleen in buitengewone gevallen wordt het volledige IP-adres naar een server van Google in de Verenigde Staten overgebracht en daar verkort. In opdracht van de beheerder van deze website zal Google deze informatie gebruiken om te evalueren hoe de website wordt gebruikt, om rapporten over de activiteiten op de website op te stellen en om andere diensten aan te bieden met betrekking tot het gebruik van de website en het internet. De in het kader van Google Analytics door uw browser overgebrachte IP-adres wordt niet gecombineerd met andere gegevens van Google. U kunt het opslaan van cookies voorkomen door in uw browser een daarvoor geëigende instelling te kiezen. Wij wijzen u er echter op dat u in dat geval wellicht niet alle mogelijkheden van deze website kunt benutten. Verder kunt u het vastleggen en verwerken van de door de cookies gegenereerde gegevens (inclusief uw IP-adres) voorkomen door via de volgende link de zogenaamde "opt-out browser add-on" te downloaden en installeren:http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=nl

Meer informatie over de gebruiksvoorwaarden en gegevensbescherming vindt u bij de voorwaarden van Google Analytics of bij het privacy overzicht van Google Analytics. Wij wijzen u erop dat op deze website Google Analytics met de code "gat._anonymizeIp();" is uitgebreid om een anonieme registratie van IP-adressen (zogenaamde IP masking) te garanderen.

Sitemap